Danışmanlık Hizmetleri

 • Çevre İzin ve Lisans Hizmeti

 

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Tanımlar

 

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade etmektedir.

Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi ifade etmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi ifade etmektedir.

Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği ifade etmektedir.

 

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler

 

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin EK-1 ve EK-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Bu işletmeler faaliyette bulunabilmeleri için öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler ise belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

 

EK-1 ve EK-2 Listeleri için Tıklayınız.

(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20033&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5)

 

Yetkili Merciler

 

Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı EK-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık, EK-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

 

Başvuru Süreci

BİLÇED Mühendislik olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan almış olduğumuz “Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi” ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan tüm işletmelerin geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı süreçlerini yönetiyoruz. Bu kapsamda gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Başvurularımızın yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde ise süreç takibini titizlikle yaparak başvurularımızı nihayete erdiriyoruz.

 • Çevre Mevzuatı Danışmanlığı

 

Gelecek kuşakların yaşamlarını güvence altına alarak ekonomik kalkınmayı sürdürebilir kılmak amacıyla çevre politikalarının belirlenmesi oldukça önemlidir.

 

Ülkemiz çevre politikaları kapsamında sosyoekonomik koşullar ve kalkınma önceliklerini göz önünde bulundurmak suretiyle küresel ve bölgesel düzeyde çevre sözleşmelerine taraf olmuştur. Ayrıca çevre sorunlarının çözümü için ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde sürdürülmekte olan işbirliği çabalarında etkin rol oynamaktadır. Bu doğrultuda gelişen çevre mevzuatı, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için yasal zemini hazırlamıştır. Ancak mevzuat değişiklikleri ve uygulama yöntemlerinin farklılaşması işletmelerin sürece uyumunu zorlaştırmaktadır.

 

BİLÇED Mühendislik olarak ülkemiz çevre politikaları kapsamında gelişen ulusal ve uluslararası çevre mevzuatların takibini sağlayarak işletmelere yol gösteriyoruz. Misyonumuz gereği çözümün parçası olma ilkemiz ile birlikte hizmet verdiğimiz işletmelerin tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası çevre mevzuatları açısından değerlendirerek optimum ölçekte gerekli yasal yönlendirmeleri yapıyoruz.

 

 • Çevre Hukuku Teknik Danışmanlığı

 

Çevre sorunlarının çözülmesi amacıyla üretilen çevre politikalarının uygulama aracı olarak nitelendirilen çevre hukuku, “toplumun doğal kaynaklardan yararlanması ile ilgili kuralları belirleyen, bu kurallara uymayanlara gerekli yaptırımların uygulanmasına imkân veren hukuk dalı” olarak tanımlanmaktadır. İyileştirme ve geliştirme çalışmalarını da kapsayan çevre hukukunun temel amacı çevre kirlenmesini önlemek ve bu doğrultuda insan-insan ve insan-çevre ilişkilerini düzenlenmektir.

 

Çevre hukuku ve bu alandaki dava konularının ülkemiz için çok yeni konular olması, mevzuat değişiklikleri ve uygulama yöntemlerinin farklılaşması işletmelerin mevzuatlarla belirlenmiş yükümlülüklerine uygun hareket etmesini zorlaştırmaktadır.

 

BİLÇED Mühendislik olarak bütüncül bakış açımız ve nitelikli uzmanlarımız ile birlikte çevre hukuku alanında işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak çok yönlü teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. İşletmelerin faaliyetleri süresince karşılaştıkları çevre hukuku kapsamındaki konuları usul ve esas açısından analiz ederek süreci yönlendiriyoruz.

 

 • Çevresel Planlama ve Fizibilite Çalışmaları

 

Çevresel planlamada çevre sorunlarının oluşmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  Arazi kullanımı, sulak alanlar, nesli tükenmekte olan türlerin habitatları, taşkın bölgeleri duyarlılığı, kıyı bölgeleri erozyonu, sosyoekonomi, ulaşım, atık yönetimi, atıksu yönetimi, enerji yönetimi, kimyasal yönetimi gibi birçok parametre değerlendirilerek çevre sorunları analiz edilmektedir.

 

BİLÇED Mühendislik olarak çevre politikamız gereği üstlenmiş olduğumuz tüm projelerde olumsuz çevresel etkilerin minimize edilmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi için tüm gücümüz ile çalışıyoruz. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz işletmelerde planlama aşamasında olan projeler için ön mühendislik çalışmaları yapıyoruz.

 

Günümüzde ve gelecekte oluşacak tüm ihtiyaçların karşılanmasını hedeflediğimiz ön mühendislik çalışmaları ile oluşabilecek çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşmasını sağlıyoruz. Bununla birlikte projelerin 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne uygunluğunu değerlendirerek işletmeleri bilgilendiriyoruz. Sonuç olarak planlama aşamasında olan projelere dair her konuyu detaylı bir şekilde ortaya koyarak teknik ve idari şartnameleri oluşturuyoruz.

 

 • Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Danışmanlığı

 

31.09.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun EK-1 listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi, beyan edilmesi, tahsilatı ve izlenmesi, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere ilişkin idari ve teknik usul ve esasları belirlemektir.

 

Bildirim ve Beyan

 

Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktalarınca yapılacak beyanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, bildirimlerde ise Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uyulması gerekmektedir.

 

Bildirim ve Beyanların Doğruluğu ve Kayıtları

 

Sürekli bir çevre mühendisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 ₺’den fazla olan piyasaya süren işletmelerce yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyannamelere esas veriler çevre mühendisi tarafından incelenip onaylanmaktadır.

 

Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktaları yönetmelik kapsamındaki bildirimlerinin ve beyannamelerinin ayrı ayrı veya birlikte karşılaştırmalı olarak yeminli mali müşavirlere inceletilmesi ve/veya doğrulatılmasını sağlamak veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilmesini sağlamak ve inceleme/sonuç/değerlendirme raporlarını Bakanlığa sunmak zorundadır.

 

BİLÇED Mühendislik olarak disiplinler arası takım çalışması gerektiren GEKAP bildirim ve beyanlarının yapılması konularında işletmelere teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. İşletmelerin yönetmelik, tebliğ, usul ve esaslar ile belirlenen yükümlülüklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini sağlıyoruz.

 

 • BEKRA Danışmanlığı

 

02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Tanımlar

 

Alt Seviyeli Kuruluş: Yönetmeliğin EK-1 Notlar bölümünün 4.maddesinde tanımlanan toplama kuralı dikkate alınmak şartıyla EK-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya bunların üzerindeki ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran veya bulundurması muhtemel kuruluşu ifade etmektedir.

Üst Seviyeli Kuruluş: Yönetmeliğin EK-1 Notlar bölümünün 4.maddesinde tanımlanan toplama kuralı dikkate alınmak şartıyla EK-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran veya bulundurması muhtemel kuruluşu ifade etmektedir.

 

Bildirimler

 

İşletmeci tarafından EK-1 Notlar bölümünün 4.maddesinde tanımlanan toplama kuralı uygulanarak kuruluşun seviyesi belirlenmektedir. Alt veya üst seviyeli kuruluşun işletmecisi bildirimini faaliyete geçmeden önce T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bildirim sistemini kullanarak beyan usulü ile doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdür.

 

BİLÇED Mühendislik olarak BEKRA bildirimlerinin yapılması konusunda işletmelere teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yönetmeliğin EK-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de yer alan zararlılık kategorisi kapsamına giren tehlikeli maddeleri belirliyoruz. Sağlığa İlişkin Zararlar (H), Fiziksel Zararlar (P) ve Çevresel Zararlar (E) başlıkları altında gruplandırılarak ilgili işlemleri yapıyoruz. Ayrıca büyük endüstriyel kazalar ile ilgili büyük kaza senaryo dokümanları,  güvenlik raporları ve dâhili acil durum planları hazırlıyoruz. Büyük kaza tehlikeleri ve potansiyel etkilerini belirleyerek risk değerlendirmesi yapıyoruz.

 

 • Çevre Etiketi Danışmanlığı

 

19.10.2018 tarih ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Çevre etiketi sistemi, ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.

 

Çevre Etiketi Sisteminin İşleyişi

 

Bakanlığın yönetimi ve koordinasyonu altında ilgili tüm paydaşlarla birlikte yürütülen çevre etiketi sisteminde TS EN ISO 14024 Tip I Çevre Etiketlemesi, Prensipler ve Yöntemler standardı dikkate alınmaktadır. Bakanlık, sistemin etkin işleyişi, gelişimi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

Çevre Etiketi Başvuru Süreci ve Değerlendirilmesi

 

Çevre etiketi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

 

 • Başvuru dosyasının hazırlanarak Bakanlığa sunulması,
 • Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerin uygunluk bakımından incelenmesi,
 • Bakanlık tarafından uygun görülen başvurular için teknik inceleme komisyonunun oluşturulması,
 • Ürün veya hizmet kriterlerine uyum ve diğer teknik hususların değerlendirilmesi, çevre etiketi teknik raporunun hazırlanması,
 • Teknik inceleme komisyonu tarafından oluşturulan nihai teknik rapor ve teknik raporun yeterli olmadığı ve gerekli görüldüğü hallerde yerinde doğrulama raporunun karar için Bakanlığa sunulması,
 • Başvurunun kriterlereuygun olması durumunda Bakanlık tarafından çevre etiketi verilmesi,
 • Senelik çevre etiketi kullanımı için belirlenen bedellerin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenmesi.

 

Sözleşme İmzalanması

 

Bakanlık ve çevre etiketi almaya hak kazanan başvuru sahibi arasında sözleşmenin imzalanması ile başvuru sahibi çevre etiketi kullanıcısı sıfatını almaktadır.

 

BİLÇED Mühendislik olarak çevre etiketinin alınması sürecine ilişkin teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çevre etiketi başvuru dosyasının hazırlanması, süreç takibi ve belgelendirme süreçlerinde işletmelere destek oluyoruz. Böylelikle işletmelerin çevresel hassasiyetlerinin artmasına ve sürdürülebilirlik farkındalıklarının gelişmesine katkı sağlıyoruz.

 

 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM) Danışmanlığı

 

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Tanımlar

 

Gayrisıhhî Müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade etmektedir.

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken müesseseleri ifade etmektedir.

İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gerekmeyen bununla birlikte müessesenin faaliyetinin gerektirdiği durumlarda izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin esenlik ve istirahati hususunda konumu, tesisatı ve vaziyeti itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gerekli müesseseleri ifade etmektedir.

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Konutların ve insan ikametine mahsus diğer yerlerin yanında açılabilmesi için sıhhî nezarete tabi tutulması yeterli olan müesseseleri ifade etmektedir.

Sıhhî Müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini ifade etmektedir.

 

Sıhhî Müesseseler – Ruhsatların Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi

 

Sıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra başvuru ve beyan formlarıyla yetkili idareye müracaat etmelidir. Başvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek aynı gün içinde verilmektedir.

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilmektedir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşmektedir.

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde işyerine bu noksanlık ve hatalarını giderilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilmektedir.

 

Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıkların giderilmemesi durumunda ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılmaktadır.

 

Gayrisıhhî Müesseseler – Başvuru ve Açılma Ruhsatı

 

Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurmalıdır.

 

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek yer seçimi raporu formu düzenlemektedir. Söz konusu rapor yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçmektedir. Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilmektedir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçmektedir. Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle açılma izni raporu düzenlenerek yetkili idareye sunulmaktadır. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından işyeri açma ruhsatı düzenlenmektedir.

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen ikinci ve üçüncü sınıf işyerleri yetkili idare tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilmektedir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak kontrol ve denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde işyerine bu noksanlık ve hatalarını giderilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilmektedir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıkların giderilmemesi durumunda ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılmaktadır.

 

BİLÇED Mühendislik olarak sıhhî ve gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı) alınması sürecinde teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yetkili idarelerde ilgili işlemlerin takibini sağlayarak yürütülmesi gereken iş ve işlemleri gerçekleştiriyoruz.

 

 • Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması

 

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin EK-3C listesinde “Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler” yer almaktadır. Çevre Lisansı konuları için bu bilgi ve belgelerin önemli bir kısmını ise teknik uygunluk raporları oluşturmaktadır.

 

Teknik uygunluk raporu konuları aşağıda listelenmektedir.

 

Teknik Uygunluk Raporu Konuları

 

 • Atık Kabul Tesisi Faaliyet Raporu
 • Düzenli Depolama Tesisleri İzleme Raporu
 • ATY Teknik Uygunluk Raporu
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Raporu
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Teknik Uygunluk Raporu
 • AEEE İşleme Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Atık Akü Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Raporu
 • Atık Pil Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Raporu
 • Atık Yağ Rafinasyon Tesisi Değerlendirme Raporu
 • Bitkisel Atık Yağ Kazanımı Teknik Uygunluk Raporu
 • Hurda – ÖTA İşleme Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Raporu
 • ÖTA Geçici Depolama Teknik Uygunluk Raporu
 • PCB Arındırma Teknik Uygunluk Raporu
 • Tehlikeli / Tehlikesiz / Ön İşlem / Geri Kazanım Tesisleri Teknik Uygunluk Raporu
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Tanker Temizleme Teknik Uygunluk Raporu
 • Bitkisel Yağ Ara Depolama Teknik Uygunluk Raporu
 • Biyokurutma Teknik Uygunluk Raporu
 • Biyometanizasyon Teknik Uygunluk Raporu
 • Kompost Teknik Uygunluk Raporu
 • Mekanik Ayırma Teknik Uygunluk Raporu
 • Maden Atık Bertaraf Tesisleri İçin İzleme Raporu
 • Atık Yağ Transfer Noktası Teknik Uygunluk Raporu
 • Toplama Ayırma Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Yeniden Kullanıma Hazırlama Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Transfer Noktası Teknik Uygunluk Raporu
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Yeniden Kullanıma Hazırlama Teknik Uygunluk Raporu

 

BİLÇED Mühendislik olarak nitelikli uzmanlarımız ile birlikte teknik uygunluk raporlarının Bakanlıkça belirlenen formatlara uygun bir şekilde hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

 

 • Motor Yağı Değişim İzni Danışmanlığı

 

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji geri kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim etmekle yükümlüdür.

 

Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmak, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmek ve onaylamakla yükümlüdür.

 

BİLÇED Mühendislik olarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesinin alınması, Bakanlığın çevrimiçi sistemlerine motor yağı değişimine ilişkin bilgilerin girilmesi ve onaylanması konularında teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

 • Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması

 

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik EK-1 listesinde yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanmasına Tabi Faaliyetler

 

Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına tabi faaliyetler ve sera gazı emisyonları yönetmeliğin EK-1 listesinde yer almaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştiren işletmelere sera gazı emisyon izleme planlarının hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sera gazı emisyonlarını bu plan dahilinde izleyen işletmelerin izlenen sera gazı emisyonlarının akredite doğrulayıcı kuruluşlar ile iletişime geçerek doğrulatılması ve Bakanlığa raporlanması konularında gerekli iş ve işlemleri yürütüyoruz.