Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Atık Su Arıtma Tesisi Anahtar Teslim Kurulum İşleri

BİLÇED Mühendislik olarak alanında uzman ekibimiz ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda atık su arıtma tesisi projelerini oluşturuyoruz, anahtar teslim kuruyoruz ve devreye alıyoruz. Atık su arıtma tesislerinde, gerekli bilgi ve deneyime sahip personellerin çalıştırılmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda personelinize atık su arıtma tesisi işletmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili etkin işletme eğitimi veriyoruz.

BİLÇED Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz taahhüt işleri aşağıda yer almaktadır.

Fiziksel Arıtma

Atık suda bulunan yüzen ve çökebilen katı maddelerin fiziksel işlemlerle uzaklaştırılması amacıyla uygulanan proseslerdir.

Firmamız fiziksel arıtma kapsamında ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzdürme sistemleri, çöktürme havuzları, dengeleme havuzları gibi fiziksel arıtma ünitelerini atık su arıtma tesislerine başarılı bir şekilde entegre etmektedir.

Biyolojik Arıtma

Atık suda bulunan organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetlerle ayrıştırılarak giderilmesi amacıyla uygulanan proseslerdir.

Firmamız biyolojik arıtma kapsamında evsel ve endüstriyel atık sularda yer alan biyolojik olarak ayrışabilir maddelerin son ürünlere dönüşümünü, askıda ve çökelemeyen kolloidal haldeki katı maddelerin biyolojik floklara veya biyofilme dönüşümünü, azot ve fosfor gibi besin maddelerinin giderimini ve bazı durumlarda spesifik iz elementlerinin giderimini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda aktif çamur sistemleri, biyofilm sistemleri, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı lagünler ve damlatmalı filtreler gibi biyolojik arıtma ünitelerini atık su arıtma tesislerine başarılı bir şekilde entegre etmektedir.

Kimyasal Arıtma

Atık suda bulunan çözünmüş veya askıda fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir.

Firmamız kimyasal arıtma kapsamında nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyonun gerçekleştirildiği kimyasal arıtma ünitelerini atık su arıtma tesislerine başarılı bir şekilde entegre etmektedir.

Çamur Susuzlaştırma 

Çamur ve biyokatıların nem içeriklerinin azaltılması amacıyla uygulanan fiziksel proseslerdir.

Firmamız çamur tipi, susuzlaştırmadan sonra oluşacak ürünün (kek) özelliği ve alan ihtiyacı gibi parametreleri göz önünde bulundurarak uygun çamur susuzlaştırma yöntemini seçmektedir. Böylelikle katı ve biyokatıların nihai bertaraf alanlarına taşınmasında nakliye maliyetlerinizi, düzenli depolamanın tercih edildiği durumlarda meydana gelebilecek sızıntı suyu üretiminizi azaltmaktadır. Bu kapsamda santrifüjler, belt-filtre presler, filtre presler, kurutma yatakları ve lagünler gibi yaygın olarak kullanılan mekanik ve doğal çamur susuzlaştırma ünitelerini atık su arıtma tesislerine başarılı bir şekilde entegre etmektedir.

İleri arıtma

Atık suda klasik arıtma sistemleri ile arıtılmadan kalan kirleticilerin ilave arıtma sistemleri kullanılarak giderilmesi amacıyla uygulanan proseslerdir.

Firmamız ileri arıtma kapsamında atıksu deşarj limitlerini baz alarak santrifüj ayırıcılar, yüksek hızlı çöktürücüler, membran biyoreaktörler, ultafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz, UV dezenfeksiyonu gibi metotları başarılı bir şekilde uygulamaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisi İşletmeciliği

Atık su arıtma tesislerinin alanında uzman kişiler tarafından işletilmemesi yasal mevzuatlardaki deşarj kriterlerinin sağlanamamasına, ekonomik kayıplara ve çevresel tahribatlara sebep olmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak atık su arıtma tesisinizin anahtar teslim kurulumu kadar işletmeciliğini de önemsiyoruz. Uzman ekibimiz ile atık su arıtma tesisinizin uzun vadede verimli bir şekilde işletimini yaparak yasal yükümlülüklerinizi üstleniyoruz.

Atık Su Arıtma Tesisi Danışmanlığı

BİLÇED Mühendislik olarak atık su arıtma tesisinizin verimli bir şekilde işletilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamında bilimsel bir yaklaşım ile hareket ediyoruz. Yasal mevzuatlar çerçevesinde atık su arıtma tesisinizin iç denetimlerini yaparak yerinde kontrolünü sağlıyoruz. Tesisinizden belirli periyotlarla aldığımız çıkış suyu numunelerinin analizini yaparak, sonuçları istatistiksel olarak takip ediyoruz ve size raporluyoruz. Rapor sonuçlarını değerlendirerek tesisinizin daha verimli çalışması için yapılması gereken revizyon ve iyileştirmeleri belirliyoruz.

Yapmış olduğumuz rutin kontroller sayesinde atık su arıtma tesisinizde meydana gelebilecek problemleri öngörerek ivedi bir şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Tesisinizin daha ekonomik bir şekilde işletilmesine yönelik olarak atık su arıtma tesisinizde kullanılan kimyasal ve ekipmanların temininde de yardımcı oluyoruz. Alanında uzman ekibimiz ile profesyonel bir şekilde yürüttüğümüz danışmanlık hizmetinde kendimizi firmanızın çözüm ortağı olarak görüyoruz.

Atık Su Arıtma Tesisi Proje Onay Dosyasının Hazırlanması

BİLÇED Mühendislik olarak ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması adına projelendirdiğimiz atık su arıtma tesislerinde düşük yatırım ve işletim maliyeti ile istenilen düzeyde arıtma veriminin sağlanmasını hedefliyoruz.

Projelendirme sonrası inşaatı başlamış veya proses revizyonuna gidecek olan atık su arıtma tesisinizin projesini Proje Onay Genelgesi hükümlerine göre hazırlıyoruz ve ilgili mercilere sunarak onay sürecini başlatıyoruz. Proje onay dosyası hazırlama yeterliliğine sahip firmamız ile süreci profesyonel bir şekilde yürütüyoruz. Proje türü ve saha özelliklerine göre projede sunulanlara ilaveten farklı meslek disiplinleri ile çalışması gereken durumlarda da çözüm odaklı yaklaşımımız ile sizlere destek oluyoruz.

Atık Su Arıtma Tesisi Bakım-Onarım-Revizyon İşleri

BİLÇED Mühendislik olarak bozulan veya tahrip olan atık su arıtma tesisi ekipmanlarınızın bakım ve onarımını üstleniyoruz. Alanında uzman ekibimiz ile bakım veya onarım işlemi gereken ekipmanın tadilatını sahada veya kendi tesisimizde yaparak çalışır halde size teslim ediyoruz.

Yasal mevzuatlarda değişen arıtma limitleri, değişen teknoloji veya doğal sebepler nedeniyle işlevini kaybetmiş atık su arıtma tesislerini yerinde inceleyerek revizyon projelerini hazırlıyoruz. İlgili mercilerden onayını aldıktan sonra revize proje çerçevesinde montaj ve devreye alma işlemlerini tamamlıyoruz.

Atık Su Arıtma Tesisi Ekipman Temini

BİLÇED Mühendislik olarak atık su arıtma tesisinizin yasal mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmesinde önemli rol oynayan ekipman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Ekonomik yatırım maliyetine sahip, işletme bakım masrafları düşük, kaliteli ve uzun ömürlü ekipmanları tercih ederek atık su arıtma tesisinizin işletilebilirliğine ve verimliliğine katkıda bulunuyoruz.

Tasarım Grubu

Tank İmalatı

BİLÇED Mühendislik olarak HDPE, PP ve ST37 olmak üzere 3 tip malzeme ile tank imalatı gerçekleştiriyoruz. Kimyasal depolama veya endüstriyel atık su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere HDPE ve PP tankların, paket biyolojik atık su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere ST37 tankların imalatını yapıyoruz.

Gri renk skalasındaki plakalardan, silindirik ve dikdörtgen şeklinde imal edilebilen PP tanklar arıtma prosesinde yer alan ünitelerin hacimlerine göre ölçülendirilmektedir. PP malzemeden üretilen bu tanklar paket kimyasal atık su arıtma tesislerinde dengeleme havuzu, koagülasyon, nötralizasyon, flokülasyon havuzları, kimyasal çöktürme havuzları ve tercihe göre kimyasal dozlama ünitelerinde kullanılmaktadır.

Genel olarak kimyasal dozlama ve depolama ünitelerinde kullanılan HDPE tanklar ise atık su ölçümünde ölçüm tankı olarak da kullanılabilmektedir. HDPE malzemeden imal edilen bu tanklar silindirik ve dikdörtgen şeklinde imal edilebilmektedir.

Karbon çelikten,  konik ve dikdörtgen şeklinde imal edilebilen ST37 tanklar da kimyasal ve biyolojik paket atık su arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

Mekanik Grup

Izgara

Izgaralar atık su arıtma tesislerine kaba ve istenmeyen partiküllerin girişini engelleyen, diğer arıtma ekipmanlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan fiziksel arıtma ekipmanlarıdır. Izgara seçiminin partikül madde çapına göre yapılması son derece önemlidir.

BİLÇED Mühendislik olarak tambur elek, mekanik temizlemeli ve manuel temizlemeli ızgara seçenekleri ile ekipman temini sağlıyoruz. Izgaralar ile gerçekleştirdiğimiz fiziksel arıtım vasıtasıyla atık su kirlilik yükünü azaltarak  %10-30 aralığında AKM, BOİ ve KOİ giderim verimi elde ediyoruz. Böylelikle arıtma verimini geliştiriyor, enerji sarfiyatının azalmasına ciddi oranda katkı sağlıyoruz.

Teminini sağladığımız dıştan akışlı tambur elekler 0,25 mm-2,50 mm aralığında gözenek çapına sahiptir ve AISI 304 ve AISI 316 malzemelerinden imal edilmektedir. 10-90 mm çubuk aralığına sahip olan mekanik ızgaralar ise doğrusal, dairesel ve perfore olmak üzere üç grupta incelenmektedir. AISI 304, AISI 316 malzemelerinden imal edilen bu ızgaralar otomatik olarak çalışmaktadır. 10-90 mm çubuk aralığına sahip olan manuel temizlemeli ızgaralar da el tırmığı yardımı ile temizlenmektedir.

Sıyırıcı

Sıyırıcılar çökeltme ve çamur yoğunlaştırma ünitelerinde dipte biriken çamur ile çöktürme ünitelerinin yüzeylerinde biriken köpükleri uzaklaştırmak, kum ve yağ tutucu ünitelerindeki kum ile yağı ayırmak için kullanılan fiziksel arıtma ekipmanlarıdır.

BİLÇED Mühendislik olarak çökeltme ve çamur yoğunlaştırma ünitelerinde dairesel, kum ve yağ tutucu ünitelerinde doğrusal olmak üzere sıyırıcı ekipman teminini sağlıyoruz.

Havuz geometrisine göre tasarımını yaptığımız bu sıyırıcıların su ile temas eden yüzeyleri AISI 304 veya AISI 316 malzemelerinden, su ile temas etmeyen yüzeyleri ise sıcak daldırma galvaniz malzemeden yarım veya tam köprülü olarak imal edilmektedir.

Yoğunlaştırıcı

Atık su arıtma tesisi çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesinde maliyeti belirleyen unsurlar çamur hacmi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle çamur arıtımında öncelikli olarak yapılması gereken işlem çamurun yoğunlaştırılmasıdır. Yoğunlaştırma çamur sıvı fazının ayrılarak katı madde içeriğinin artırılması işlemidir.

BİLÇED Mühendislik olarak graviteli, flotasyon, santrifüj, bantlı tip ve döner tambur tipi yoğunlaştırıcı seçenekleri ile ekipman temini sağlıyoruz. Teminini sağladığımız yoğunlaştırıcılar ile çamur işleme ünitelerinin hacimlerinde ve tank kapasitelerinde azalma sağlayarak çamur şartlandırma için ihtiyaç duyulan kimyasal madde miktarını azaltıyoruz. Özellikle çamurun önemli bir uzaklığa taşındığı büyük tesislerde boru çapında ve terfi maliyetinde de azalma sağlıyoruz.

Atık su arıtma tesisi çamurlarının daha kolay işlenebilmesine olanak sağlayan bu yoğunlaştırıcılar AISI 304 veya AISI 316 malzemelerinden imal edilmektedir.

Karıştırıcı mikser

Karıştırıcı mikserler, atık su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ünitelerinde yer alan koagülasyon, nötralizasyon ve flokülasyon havuzlarında ve kimyasal dozaj tanklarında kullanılmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak PP ve paslanmaz gövde seçenekleri ile ekipman teminini sağlıyoruz. Farklı gövde uzunluğu ve kanat çapına sahip olan karıştırıcı mikserler ile havuz ve tank içeriklerinin homojen bir şekilde karışmasını sağlayarak katıların çökmesini önlüyoruz. En etkin karıştırma çözümleri üreterek arıtma verimini geliştiriyoruz.

Susuzlaştırıcı

Çamur susuzlaştırma işlemleri çamur su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel işlemlerdir.  Çamurun nihai bertaraf sahasına taşıma maliyetini düşürmek, depolama sahalarında sızıntı suyu oluşumunu azaltmak, yakma işlemi öncesi enerji içeriğinin artırmak için uygulanan çamur susuzlaştırma işlemleri çamurlara uygulanan arıtma işlemleri arasında en önemli adımı oluşturmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak çamur kurutma yatakları, tarlaları ve lagünleri gibi doğal susuzlaştırıcı, vakum, plakalı ve bantlı filtre presler ile santrifüjler gibi mekanik susuzlaştırıcı ekipman teminini sağlıyoruz. Çamur tipi, yer temini ve susuzlaştırılmış ürünün özelliklerini göz önünde bulundurarak susuzlaştırma ekipmanını belirliyor, sahada montajını yaparak devreye alıyoruz. Küçük ve yer kısıtlamasının olduğu tesislerde mekanik susuzlaştırıcıları, yer kısıtlamasının olmadığı tesislerde kurutma yatakları ve çamur lagünlerini seçiyoruz.

Katı madde içeriği yüksek bir çamur keki elde edilmesi ve elde edilen filtratın berrak olması nedeniyle filtre presler çamur susuzlaştırma işlemi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. BİLÇED Mühendislik olarak plaka sıkıştırma özelliğine göre manuel, yarı otomatik ve otomatik seçenekleri ile filtre pres teminini sağlıyoruz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda farklı plaka boyutları ve plaka sayılarında, belirtilen basınç dayanımlarına göre imal edilen filtre preslerin sahada montajını yaparak devreye alıyoruz.

Kum-yağ tutucu

Kum- yağ tutucular da ızgara sistemleri gibi fiziksel arıtma ekipmanlarıdır. Izgara sistemleri ile atık sudan uzaklaştırılması mümkün olmayan kum partikülleri ve yağın uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Çeşitli aşamalardan geçen atık suyun içerisindeki askıda katı maddelerin statik durumda dibe çökmesi prensibine göre çalışan kum-yağ tutucular, AISI 304 veya AISI 316 malzemelerinden imal edilmektedir.

Dibe çöken askıda katı maddeler ise emiş pompaları ve helezon yardımı ile tesisten uzaklaştırılmaktadır.

 

Enstrümental Grup

Debimetre

Atık su arıtma tesislerinde belirli bir kesit alanından geçen atık suyun belirli zamanda belirli miktarda geçişini ifade eden miktarı debi olarak ifade edilmektedir. Atık suyun debisini mekanik ya da elektronik olarak ölçen cihazlara ise debimetre adı verilmektedir.

Elektromanyetik debimetreler manyetik ölçüm prensibine göre çalıştığından kullanılacakları boru hattında tam dolu akışın sağlanması gerekmektedir. Aski durumlarda debimetrenin doğru değeri okuması zorlaşmaktadır.

Ultrasonik debimetrelerde ise boru hattında akan atık suyun hız ve miktarını belirlemek için ses dalgaları kullanılmaktadır. Bu tip debimetrelerde kanal boyutlandırılması çok önemlidir. Sabit akışlı bir debi elde etmek amacıyla hazırlanan savak ya da bentlere adapte edilerek de kullanılabilmektedir.

BİLÇED Mühendislik olarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda firmanız için en uygun debimetre cihazının teminini sağlıyoruz ve arıtma veriminizin artmasına katkıda bulunuyoruz.

pH Metre

Atık suyun asitlik veya bazlık durumunu logaritmik skalada gösteren değere pH, pH ölçümü için kullanılan cihazlara pH metre adı verilmektedir. Atık su arıtma tesislerinin çeşitli kademelerinde oluşan asidik veya bazik atık suların mutlaka nötralize edilmesi gerekmektedir. Nötralize edilmeyen asidik veya bazik atık sular pompa sistemlerinde ve diğer arıtma ekipmanlarında ciddi tahribatlara sebep olmakta, atık su mikroorganizmalarının biyolojik aktivitelerini sınırlandırmaktadır. Bu nedenle pH atık su arıtma tesislerinde önemli bir kontrol parametresi olarak karşımıza çıkmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak duvar tipi ve seyyar tip seçenekleri ile pH metre temini sağlıyoruz. Duvar tipi pH metreler nötralizasyon sistemlerinde, atık su arıtma tesislerinde koagülant maddenin ve pH denge kimyasalının belirlenen standartlarda dozlanmasını sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Seyyar tip pH metreler ise sahada yapılması gereken pH ölçümlerinde kolaylık sağlamaktadır.

Oksijen Metre

Atık su arıtma tesislerinin havalandırma havuzlarındaki çözünmüş oksijen konsantrasyonunun artması filamentli bakteri popülasyonunu artırarak köpük oluşumu, çamur kabarması veya flok kaçakları gibi problemlere sebep olmaktadır. Bu nedenle çözünmüş oksijen konsantrasyonu atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde takip edilmesi gereken bir kontrol parametresidir. Enerji maliyetlerinin etkin bir şekilde yönetimi için enerji ihtiyacının büyük bir kısmını oluşturan blowerların enerji tüketimlerinin mutlaka izlenmesi gerekmektedir. Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun takip edilmesi blowerların enerji tüketimlerinin optimize edilmesini sağlayarak arıtma verimi artırmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak çözünmüş oksijen konsantrasyonunun ölçülmesi amacıyla kullanılan oksijen metre cihazlarının temini sağlıyoruz.

Spektrofotometre

Spektrofotometreler, madde ile ışın arasındaki etkileşimin belirlenmesinde kullanılan laboratuvar ekipmanlarıdır. Madde ile ışın arasındaki etkileşimlerden faydalanılarak atık su ve arıtılmış sularda fosfor, nitrit, KOİ, ağır metal, renk gibi parametrelerin analizleri yapılabilmektedir.

BİLÇED Mühendislik olarak atık su arıtma tesislerinde kontrol parametrelerinin analizlerinin yapılmasına olanak tanıyan UV-Visible, İnfrared ve Kütle Spektrofotometre cihazlarının temini sağlıyoruz.

Pompa Grubu

Dalgıç Pompa

Su temin edilmesi gereken alanlar, sulama ve yağmurlama sistemleri, yer altı suyu seviyesinin tespiti ve kontrolü, ısı pompası uygulamalarındaki temiz veya az kirli suların basınçlandırılması, küçük çaptaki keson veya derin kuyular, tüneller gibi alanlarda kullanılan dalgıç pompalar akışkan içerisine tamamen daldırıldıktan sonra çalıştığından dış etkenlerden etkilenmemektedir. Gürültü ve titreşime de neden olmamaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak akışkan özelliği, debi değeri ve basma yüksekliği kriterlerini göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda firmanız için en uygun olan dökme gövde, paslanmaz gövde, komple paslanmaz seçenekleri ile standart veya parçalayıcı olmak üzere dalgıç pompa temini sağlıyoruz. Bakım ve onarım maliyetinin sıfıra yakın olacağı ürünler tercih ederek en az enerji tüketimi ile yüksek performans elde etmenize katkıda bulunuyoruz.

Santrifüj Pompa

Basınçlandırma işleminin pompa gövdesi içerisinde yer alan çarkın akışkana merkezkaç kuvveti kazandırması prensibi ile gerçekleştirildiği santrifüj pompalar atık su arıtma, kimyasal prosesler, metal kaplama işlemleri ve madencilik, kağıt endüstrisi, ilaç ve gıda üretim tesisleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak akışkan özelliği, partikül çapı, debi değeri ve basma yüksekliği kriterlerini göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda firmanız için en uygun olan santrifüj pompa temini sağlıyoruz. Yanıcı akışkanlar, aşındırıcı özelliği olan sıvılar ile yüksek saflıkta su gibi likitlerin pompalanması için manyetik kaplinli santrifüj pompaları tercih ederek aşınma sorunlarının önüne geçerek pompa ömrünüzü artırıyor, bakım ve onarım maliyetlerinizin azalmasına katkı sağlıyoruz.

Monopump

Atık su arıtma tesislerinde düşük ve yüksek viskoziteli, aşındırıcı, yapışkan, köpük oluşumuna meyilli akışkanların transferinde kullanılan monopumplar tahrik mili, rulman, salmastra, pompa gövdesi, kaval mili, rotor, stator ve pompa giriş-çıkış noktalarından oluşan kompakt sisteme sahip pompalardır. Monopumplar arıtma çamurlarının transferinde ve pres ünitelerine çamur beslemesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pompa içerisinde üniform olan sıvı akışı, hız ve basınç değişimleri arasındaki dengeyi sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde monopumplar ani hız ve basınç değişimine sahip olan sıvılar için en ideal pompa tipleridir.

BİLÇED Mühendislik olarak akışkan viskozitesi, aşındırıcılığı ve proses basıncı kriterlerini göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda helezon, burgulu ve sonsuz vida olmak üzere monopump temini sağlıyoruz. En kompleks arıtma koşullarında bile problemsiz olarak akışkan transferi gerçekleştirebildiğimiz monopumlar ile köpürme ve aşınma olaylarını engelleyerek pompa ömrünüzü artırıyoruz.

Dozaj Pompası

Atık su arıtma tesislerinde pH değerini ayarlamak amacıyla asit veya bazların, mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi amacıyla klorun istenilen miktarlarda otomatik olarak eklenmesi için yaygın olarak kullanılan dozaj pompaları koagülant ve flokülantlar için de tercih edilebilmektedir. Çeşitli yöntemler ile çalışabilen bu pompalar kimyasalların istenilen miktarlarda alınmasını ve tank, boru veya kaba enjekte edilmesini sağlamaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak akışkan özelliği, çözelti oranı, proses basıncı ve kapasite bilgisi kriterlerini göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda selenoid, peristaltik ve motor tahrikli olmak üzere dozaj pompası temini sağlıyoruz. Yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında bile son derece hassas ve sabit akış hızı ile maksimum kontrolü sağlayarak arıtma veriminizi artıyoruz.

Her türlü kimyasalı %0-100 basınç ayarı ile dozlamaya yetkin olan mekanik diyaframlı motor tahrikli dozaj pompalarında korozyona dayanıklı plastik gövde, PVC veya paslanmaz çelik kafalı modelleri ile kullanım imkanı sağlıyoruz. Çeşitli kimyasalları %0-100 arası strok ayarı ile farklı kapasitelerde dozlama özelliğine sahip olan selenoid tahrikli dozaj pompalarında ise PCV, PVDF ve paslanmaz çelik kafalı modelleri ile kullanım imkanı sağlıyoruz.

Havalı Pompa

Atık su arıtma tesislerinde havalı pompalar atık su terfisinde, kimyasal dozajlamada ve arıtma çamuru transferlerinde kullanılmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak pompa akış kapasitesi ve işletme şartlarınızın ihtiyaç duyduğu basınç değeri kriterlerini göz önünde bulundurarak firmanız için en uygun olan havalı pompa temini sağlıyoruz. Metal ve plastik gövde seçenekleri ile teminini sağladığımız havalı pompalar çeşitli kapasite ve basınç özelliklerine sahip olup, hava tahrikli olarak çalışmaktadır. Alüminyum, dökme demir ve paslanmaz gövdeye sahip olan havalı pompalar ise neopren, teflon ve EPDM iç malzeme seçenekleri ile kullanılabilmektedir.

Havalandırma Grubu

Blower

Biyolojik arıtma prosesine sahip atık su arıtma tesislerinde yer alan havalandırma havuzlarının oksijen ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılan blowerlar yatay kanallı ve roots tipi olmak üzere 2 çeşittir. Yatay kanallı santrifüj tip blowerlar vakum veya yüksek basınç uygulamalarında kullanılmaktadır. Düzgün akış, uzun ömür ve yüksek performans özelliklerine sahip olan roots tipi blowerlar ise döküm gövde ve dinamik olarak dengelenmiş lobe dizaynı ile oldukça avantajlıdır.

BİLÇED Mühendislik olarak tesisinizin kapasitesi, ihtiyaç duyduğunuz hava debisi ve ortam sıcaklığı kriterlerini göz önünde bulundurarak en az maliyete en verimli bloweri seçiyoruz. Hava aktarımı için kullanılan blowerlarda pozitif basınç, vakum için kullanılan blowerlarda ise vakum değerini de önemsiyoruz. Elektrik motoruna kayış kasnak ile akuple edilen blowerlarda ise gerekli ses normlarının sağlandığı ses izlolasyon kabini ile tedarik sağlıyoruz.

Difüzör

Biyolojik arıtma proseslerine sahip olan atık su arıtma tesislerinin tabanına yerleştirilen blowerların ürettikleri havayı havalandırma havuzlarına ileten ekipmanlara difüzör adı verilmektedir.

BİLÇED Mühendislik olarak yüksek verimde ince kabarcıklı hava temini için disk ve tüp tipi olmak üzere difüzör temini sağlıyoruz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçmiş olduğumuz difüzörler ile çözünmüş oksijen konsantrasyonu parametrenizin maksimum seviyelerde olmasını sağlayarak arıtma veriminizi yükseltiyoruz.

9” veya 12” çaplarındaki disk difüzörler cam tekviyeli PP gövdeye ve EPDM malzemeden üretilmiş membrana sahipken cam elyaf takviyeli plastik gövdeye sahip difüzörün membranı EPDM malzemeden imal edilmektedir. Tüp difüzörler ise çeşitli boy ve kapasitelerde olabilmektedir.

İleri Arıtım Grubu

İleri arıtım üniteleri klasik ikinci kademe arıtım ünitelerinin yeterli olmadığı, göl, dere, nehir gibi hassas alanlara deşarjın yapılacağı veya arıtılmış atık suyun tekrar kullanımının söz konusu olduğu durumlarda kullanılmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak bazı kompleks sentetik organik ve inorganik bileşiklerin çevreye deşarjının önemli kirlilik problemlerine sebep olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda ikinci kademe arıtım ünitelerinde giderilemeyen kirleticilerin çevreye olabilecek potansiyel etkileri, deşarj kriterleri, arıtılmış atık suyun özellikleri ve tekrar kullanılabilme potansiyeli gibi kriterleri göz önünde bulundurarak kum filtresi, aktif karbon, yumuşatma sistemi, ters ozmoz ve ozonlama seçenekleri ile ileri arıtım ünitelerini kullanıyoruz.

Kum Filtresi

Plastik tabakanın büyük gözenek hacmi sayesinde kombine işleyen bir plastik/kum filtresi klasik kum filtresine göre daha büyük hacimlerde fosforlu çamurun tutulmasını sağlayabilmektedir.

Aktif Karbon

Atom, iyon veya moleküllerin katı yüzeylerde tutunarak ayrılmasına adsorpsiyon adı verilmektedir. Adsorpsiyon kapasiteleri farklı olan atık suların arıtılmasında en sık tercih edilen adsorpsiyon yöntemi aktif karbon adsorpsiyonudur. Adsorpsiyon kapasitesi ise atık sulardaki KOİ ve renk gibi parametreler ile fenol gibi kirleticilerin giderim derecesi olarak adlandırılmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda toz veya granüler aktif karbon uygulaması yaparak ileri arıtım gerçekleştiriyoruz. Böylelikle atık sularınızın kalitesini artırarak alıcı ortam deşarj kriterlerine uygun hale getiriyoruz.

Yumuşatma

Sular için önemli bir kalite parametresi olan sertlik, sularda çözünmüş formlarda bulunan +2 değerlikli katyonlardan ileri gelmektedir. Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde su yumuşatma prosesleri kullanılarak sertlik parametresinin giderilmesi oldukça önemlidir.

BİLÇED Mühendislik olarak atık suyunuzda toplam sertliğin yanı sıra sertlik türlerini de belirleyerek ihtiyaçlarınız doğrultusunda debi veya zaman kontrollü ve tandem seçenekleri ile yumuşatma proseslerini kullanıyoruz.  Bu prosesler vasıtasıyla atık suyunuza sertlik özelliği veren ve sertliğin büyük bir kısmını oluşturan kalsiyum ve magnezyum katyonlarının kireç-soda, sodyum hidrosit ve sodyum fosfat gibi kimyasallar ile çöktürülmesini sağlayarak veya iyon değiştirme reçineleri ile başka bir iyonla yer değiştirmesini sağlayarak arıtım gerçekleştiriyoruz.

Ters Osmoz

Bir membran teknolojisi olan ters osmoz, sulardaki düşük molekül ağırlıklı çözünmüş iyonların, tuzluluğun, organik kirliliğin ve ağır metallerin giderilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Reverse osmosis (RO) olarak da bilinen ters osmoz suyun yarı geçirgen bir membrandan basınç altında itilmesi, minerallerinden arındırılması veya deiyonize edilmesi prensibine dayanmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda ters osmoz ünitelerini seçiyoruz. Doğru tasarım kriterleri ile membran ömrünüzü artırarak bakım, onarım ve işletme maliyetlerinizin azalmasına katkı sağlıyoruz.

Ozonlama

Ozonlama, atık su arıtımında yaygın olarak kullanılan bir ileri arıtma prosesidir. En kuvvetli oksidantlardan biri olan ozonun, atık sularda renk, tat ve sülfür kökenli kokuların giderilmesi, biyolojik arıtım kademeleri çıkış sularının dezenfeksiyonu, ağır metallerin ve fenol bileşiklerinin giderilmesi, siyanidlerin parçalanması gibi birçok uygulama alanı bulunmaktadır.

BİLÇED Mühendislik olarak ozonlama prosesinin yüksek yüksetgenme-indirme potansiyelinden faydalanarak atık suyunuzda bulunan doğal ve sentetik organik kirleticilerin giderilmesini ve inhibisyon etkilerinin azaltılmasını sağlıyoruz. Böylelikle renk, koku ve tat probemlerinizi gidererek arıtma veriminizin artmasına katkıda bulunuyoruz.

Atık Su Arıtma Tesisi Teknik Servis Destek Hizmeti

BİLÇED Mühendislik olarak atık su arıtma tesisi ekipmanlarınızın arızalanması durumunda yüksek kalitede, hızlı ve güvenilir hizmet vermeyi kendine ilke edinmiş uzman ekibimiz ile 7/24 uzaktan teknik servis destek hizmeti veriyoruz.

Yukarıdaki görsellerin hemen alt kısmında “Sorularınız Mı Var? Telefon Simgesine Dokunun.” bölümü yer almalıdır. Bu bölüm “Sorularınız için Telefon Simgesine Tıklayınız.” olarak değiştirilmelidir.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin gelişimi ve sanayileşme ile birlikte nüfustaki artış, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi faktörler tatlı su kaynaklarımıza olan talebin artmasına sebep olmaktadır.

Ekosistem bütünlüğünü olumsuz olarak etkileyen bu faktörlerin yanı sıra içilebilir kalitede olan tatlı su kaynaklarımızın her geçen gün azalmasına sebep olan bir diğer faktör de tüketim eğiliminin sürekli olarak artmasıdır.

Arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksular ise miktarları azalan bu su kaynaklarımızı kirletmekte, çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.

Yasal mevzuatlardaki düzenlemeler sebebiyle kurulması ve işletilmesi zorunlu hale gelen atıksu arıtma tesisleri sayesinde alıcı ortamların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ekolojik özellikleri değişmemektedir. Hatta uygun arıtma proseslerinden geçirilen atıksular yasal mevzuatlardaki değerleri sağlaması halinde tekrar kullanılabilmektedir. Böylelikle suyun sürdürülebilir kullanımı sağlanmış olmaktadır.