Toprak, Atık, Arıtma Çamuru ve Atık Yağ Analizi

Çevreye kirletici etkisi yüksek olan Toprak, Atık, Arıtma Çamuru ve Atık Yağların analizleri laboratuvarımızın personeli tarafından yapılmaktadır.

Toprak Analizleri

•  Ağır metal

•  Krom (III), Krom (VI)

•  Organik parametreler

•  PCB

•  Toplam Petrol Hidrokarbonları

•  Yağ-Gres

•  Toplam Uçucu organik Bileşikler (TVOC)

•  Toplam Organik Halojenler (T0X)

Atık Yağ Analizi

•  Ağır metal

•  Toplam organik Halojenler ( Klorür, Florür, Bromür)

•  PCBS (TS 12766 metoduna göre 14 bileşen )

•  Parlama Noktası

Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri

•  pH- Elektriksel İletkenlik

•  Nem (%)

•  Ağır Metaller

•  ÇOK(Çözünmüş organik karbon)

•  TÇK (Toplam çözünen katı)

•  TOK (Toplam organik karbon)

•  Azot

•  Fosfor

•  Florür

•  Klorür

•  Sülfat

•  BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen)

•  DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))

•  Fenol / Fenol indeksi

•  LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat)

•  Mineral yağ

•  NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir)

•  PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poli aromatik hidrokarbonların toplamlı )

• PCBler

•  PCDF ( Poliklorlu dibenzodioksin /     dibenzo- furanlar)•  LOI (Yanma kaybı)