Su Atık Su, Deniz Suyu Analizi

Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin amacı, ülkenin yeraltı ve yer üstü su kaynakları potan-siyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atık suların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık su analizlerini periyodik olarak yetkili kurum veya kuruluşlara yaptırmak zorundadır.Su Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliği dahilinde uzman kadromuz ile numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Numune Alma

•  Anlık Numune

•  İki Saatlik Numune

•  Yirmi Dört Saatlik Numune

•  Derinden ( Deniz Ve Göllerden )Numune

•  Debi Ölçümü

Elektrot İle Yapılan Analizler

•  pH

•  İletkenlik (EC)

•  Tuzluluk ( Salinility )

•  Sıcaklık ( T )

•  Çözünmüş Oksijen

•  Bulanıklık

•  Seki Diski

Gravimetrik Analizler

Askıda Katı Madde,Toplam Katı Madde, Çökebilir Katı Madde, Toplam Çözünmüş Madde, Uçucu Askıda Katı Madde, Ağır Metal, Amonyak/Amonyak Azotu, Biyolojik oksijen ihtiyacı, Deterjan,Yüzey Aktif Madde, Surfaktanlar ,Fenol / Fenol indeksi, Fenolik maddeler / Fenoller, Florür/ Floridler,Hidrokarbonlar,Ham petrol ve petrol türeveri, Mineral yağlar ve türevleri,Katlan ve Petrol Kökenli Yağlar, Klorür,Krom +6,Kimy- asal oksijen ihtiyacı ,Nitrit / Nitrit Azotu ,Nitrat / Nitrat Azotu ,RenkSerbest Klor, Aktif Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor, Sülfit,Sülfür,Sülfat,Serbest siyanür,Toplam siyanür,Trix İndeksi,Orta Fosfat ,Toplam Fos- for,Çözünmüş Fosfor, Toplam Kejdahl Azotu,Organik Azot ,Toplam Azot,Yağ Ve Gres Tayini,Zehirlilik (ZSF),