Proje sahipleri; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, içeren ÇED Raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak zorundadırlar.

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

Onay alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin % 2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet durdurulur.

Bu raporlar ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yeterlik Belgesi almış kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir.

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2009 tarih 27214 sayı ile yayınlanmış olan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan kuruluşlara, bünyelerinde çevre yönetim birimi kurmak veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca firmalar elektronik ortamda almak zorunda oldukları Çevre izinlerini de bu Çevre Görevlileri veya Danışmanlık Firmaları aracılığıyla almak zorundadırlar.

Danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanın çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri yapılmakta, Bakanlık bildirimleri yapılmakta, Çevre izinleri alınmakta, saha çalışmaları yapılmakta, eğitimler verilmekte dolayısıyla firmanın  çevresel yönden yasalara uygun ve sürdürülebilir bir çevresel yapıya ulaşması sağlanmaktadır.

Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÇED sürecinde proje alanı ve özelliklerine göre proje sahası Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmasını talep etmektedir. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, birçok yatırım için istenilen bu çalışmalar özellikle Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Güneş Enerji Santralleri (GES) ve Madencilik Projeleri için; ‘Ekosistem Değerlendirme Raporu‘ ile Hidroelektrik Santraller İçin; HES Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu özel formatları geliştirmiştir.

Ekosistem Değerlendirme çalışmaları; proje alanı özelliklerine göre konularında uzman ve alanında bilimsel yeterliliklere sahip akademisyenler tarafından alandaki ekosistem çeşitliliği ve özellikleri; habitat tipleri, hassaslık, nadirlik ve koruma önceliği durumları tespit edilerek, meteorolojik verilerin kullanılması ile yapılacak faaliyetten ekosistemin ve habitatın etkilenme durumları faaliyet öncesi ve sonrasına bağlı olarak değerlendirilir. Arazi çalışmaları ile elde edilen bilgiler neticesinde flora ve fauna listeleri hazırlanır ve sistematik kurallara göre sunulur. Ayrıca, alandaki faaliyetlerin flora ve faunaya olabilecek etkileri değerlendirilerek tedbirler ortaya konulur.

Sürdürülebilir enerji kullanmak, doğaya en az zarar vermek ve küresel ısınmaya katkı sağlamamak amacıyla ekolojik yaşam ve çalışma alanlarında uygulanmak üzere gelişmiş ülkelerden köken alan bina standartları oluşturulmuştur. Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinden en bilenenleri BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), CASBEE (Japon’larin devlet destekli olusturulan sertifikasi), GREENSTAR, LCAid, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), SBtool (Sustainable Building Tool- Canada)’dur. Söz konusu sertifikalara esas teşkil edecek şekilde “Ekosistem Değerlendirme Raporu” hazırlanmaktadır. Raporda mevcut durum değerlendirmesi yapılıp sonuca göre bina inşaasında kullanılmak üzere biyoçeşitliliği koruma ve artırma önerilerinde bulunmak, gelecekte gidişatın izlenmesini kapsamaktadır.

SERA GAZI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan sera gazı emisyonlarının hesaplanması çalışmaları ile ilgili olarak “ Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 14.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden enerji ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi sağlanacaktır.

Yönetmelik gereğince, işletmeler Haziran 2014’de izleme planını hazırlayarak onaylanmak üzere Bakanlığa sunmak ve bu plan çerçevesinde 2015 yılı için hazırlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarını  yetkilendirilmiş kuruluşlara doğrulatarak 01.04.2016 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim etmekle yükümlüdürler.

Arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecinde toprakların korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi için, 5403 sayılı Kanunun 12. Maddesi kapsamında, kentsel yerleşim amaçlı imar plânı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır veya hazırlattırılır.

Kuruluşumuzda, Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması için tecrübeli ve gerekli Yeterlik Belgelerine sahip Ziraat Mühendisleri görev yapmaktadır.

Çevre Eğitimi

Kuruluşumuzda eğitim hizmetleri profesyonel eğitimler ve sosyal sorumluluk eğitimleri olmak üzere iki başlıkta yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk kapsamında çevre ile ilgili tüm alanlarda ilköğretim, lise, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında eğitimler verilmektedir.
Firmalara yönelik olarak ise aşağıda belirtilen alanlarda uzman eğitimcilerimiz deneyimlerini paylaşmaktadır.

• Çevre Bilinçlendirme eğitimi
• Çevre Bilinçlendirme eğitimi (Uygulamalı, katılımcı tiyatral olarak)
• Çevre Mevzuatı eğitimi
• Atık Yönetimi eğitimi
Kalite Sistemleri Eğitimi

Kuruluşumuz yürütmüş olduğu kalite sistem danışmanlığının bir parçası olarak eğitim hizmetleri de vermektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler bilinçlendirme. dokümantasyon ve denetçi eğitimleridir.

İlk Yardım Eğitimi

Bireylerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı İlkyardım Yönetmeliği kapsamında her kamu, özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması esastır.
İlkyardım yönetmeliği kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her on personel için bir olmak üzere yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

İçme ve kullanma suyu kalitesini arttırmak amacıyla ve evsel ve endüstriyel kaynaklı olarak oluşan atık suların doğaya verecekleri zararın önüne geçmek amacıyla çeşitli proseslerde su ve atık su arıtma tesisleri yapılmaktadır.

Bilçed olarak, uzman ve nitelikli kadromuzla gelişen dünyaya uyum sağlayarak su ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesini yapmaktayız.

Su ve atık su arıtımı her geçen gün yeni bir teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. Yeni teknolojileri sürekli takip etmekte ve sürekli olarak gelişim göstermekteyiz.

Su ve atık su arıtımında, fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerde doğru proses doğrultusunda uzman ve dinamik kadromuzla su ve atık su arıtma tesislerini tasarlıyoruz ve proje onay dosyasını hazırlıyoruz.

Nitelikli ekibimizle birlikte arıtma tesislerinde bakım, montaj ve anahtar teslim taahhüt işlerini gerçekleştiriyoruz.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.